Hooiland

kruiden- en vlindertuin    stinzenbos    akkers  boomgaard   grienden   rietland   waterpartijen  houtkade

In de hooilanden zijn overgangen van droog naar nat en van voedselrijk naar voedselarm aangebracht. Vroeger werd het land dat het dichtst bij de boerderij lag het meest beweid en bemest en het verder weg gelegen land vaak helemaal niet. Door verschillen in vochtigheid en bemestingstoestand van de bodem ontstond er een variatie in plantengroei. In het weiland, dat hier voor de aanleg van de Goudse Hout lag, overheerste Engels raaigras. Door het gedeeltelijk afgraven van de voedselrijke bovenlaag en het maaien en afvoeren van het hooi is er verschraling opgetreden, waardoor er zich nu blauwgraslandjes met diverse zeggesoorten hebben ontwikkeld. In het voorjaar ziet het hooiland rood en geel van zuring en boterbloem. Later volgt het geel van de grote ratelaar. Dit type grasland is bijna geheel uit Nederland verdwenen als gevolg van moderne landbouwmethoden.

Bij de eerste brug naar de grienden kunt u het verschil zien tussen het afgegraven, voedselarme deel en het niet afgegraven voedselrijke deel.

Terug

Print Friendly, PDF & Email