Waterpartijen

Ongeveer éénderde deel van de heemtuin bestaat uit water. De waterpartijen zijn belangrijk als broed- en voedselgebied voor diverse soorten vissen als de snoek en amfibieën als groene en bruine kikker, de gewone pad en kleine salamander.

Op diverse plaatsen loopt het land geleidelijk over in het water. Hier ontwikkelen zich moerasplanten zoals riet, lis en zwanebloem. In de wat diepere delen van de sloot groeit onder andere krabbescheer. Rietkragen herbergen vele vogels zoals de karekiet, rietgors en rietzanger.
Door in de loop van de tijd niet te baggeren onstaan plaatselijk moeras-, riet- en bosvegetaties. Het ligt in de bedoeling dat deze stadia in de heemtuin vertegenwoordigd zijn.