Rietland

In het waterrijke veenweidegebied zijn rietlanden een bekend verschijnsel. Afhankelijk van het type rietland onstaan interessante plantengemeenschappen.
De aanwezigheid van de rietorchis is hiervan een bekend voorbeeld.

Vogels maken dankbaar gebruik van riet als broed- en fourageerplaats, o.a. karekiet, rietgors en rietzanger.